Disclaimer

Aan de internetsite van VvO is zorg besteed. De internetsite is echter informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Noch VvO, noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina's, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens.


Alle ten behoeve van de internetsite van VvO aangeboden informatie, advertenties, sponsorbuttons en sponsorbanners etc. dienen binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar te zijn. VvO behoudt zich het recht voor aangeboden informatie, advertenties, sponsorbanners en sponsorbuttons etc. zonder opgaaf van redenen te weigeren. VvO is niet aansprakelijk voor de inhoud van in de internetsite opgenomen informatie van adverteerders.

Copyright
Alle informatie in de internetsite van VvO op www.orthodontistennet.nl is eigendom van VvO, tenzij anders vermeld. Voor vermenigvuldiging en/of openbaar making van het geheel of enig gedeelte van de inhoud van de VvO-internetsite door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke andere wijze dan ook is vooraf schriftelijke toestemming van VvO nodig.